————————-

Branding
and Color

สร้างแบรนด์ และการออกแบบยุคดิจิตอล

Branding

การใช้สีที่มีประสิทธิภาพในการมอง สร้างสภาพแวดล้อมการมอง ดึงดูด และมีพลัง การเล่นสีที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดจิตนาการของลูกค้า และในขณะเดียวกันได้ถ่ายทอดสไตล์ ความสนุกสนาน และเข้าถึงได้อย่างชัดเจน สีเหล่านี้จะกระตุ้นให้เดิดความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลในให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า

Color Usage

สีเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบในยุคดิจิตอล การใช้สีที่สอดคล้องที่เข้ากับแบรนด์ หรือบริษัท จะช่วยให้ลูกค้า หรือผู้บริโภคจดจำได้ง่าย

วิธีการใช้สีที่ช่วยในการถ่ายทอดได้ดี ควรใช้สีให้น้อยที่สุด แนะนำไม่ให้ใช้มากกว่าสามสี

สีที่จะใช้ในการออกแบบ สื่อยุคดิจิตอล ขึ้นอยู่กับสีของแบรนด์ หรือบริษัท ของเรา

Primary

สีหลักควรใช้เพื่อสร้างโทนสี และความรู้สึกโดยรวม และเพื่อแสดงเป็นแบรนด์ บริษัทได้อย่างมืออาชีพ

Secondary

สีรอง ควรเป็นสีเพื่อส่งเสริมการใช้สีหลักของ บริษัท สีเหล่านี้ใช้เพื่อสนับสนุนในการสื่อสาร

Monochrome

สีขาวดำใช้สำหรับพื้นหลังและองค์ประกอบ เช่น แท็บและปุ่มเพื่อเพิ่มความลึกให้กับการออกแบบ ทั้งนี้ช่วยจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา

กำหนดสีในการออกแบบเว็บ company Profile