BRIC

Event+Design ออกแบบ KeyVisual ในงานแข่งขันแข่งรถเปิดสนาม BRIC และถ้วยรางวัลต่างๆ ภายในงาน และงาน Design Production ต่างๆ ภายในงาน    

3K

Event+Design ออกแบบ Event 3k Battery ทำ Keyvisual และงาน Design Production ต่างๆ ภายในงาน    

1 2